Prospektus

Prospektus - Afrikaans

KULTURELE AANGELEENTHEDE
1. Junior Stadsraad
2. ACSV
3. Skoolkoor
4. Debatsvereniging
5. Dramavereniging
6. Landsdiensklub

Leerders word positief aangemoedig om deel te neem aan kulturele bedrywighede

SPORTAKTIWITEITE

Somer
1. Atletiek
2. Tennis
3. Krieket
4. Skaak
5. Gholf

Winter
1. Rugby
2. Tennis
3. Landloop
4. Netbal
5. Hokkie
6. Skaak
7. Gholf
8. Muurbal

Indien medies geskik, moet alle leerders aan EEN van die erkende somer- en EEN wintersport deelneem. Leerders moet aan ‘n amptelike skoolsport deelneem voordat meriete erkeniing deur die skool gegee sal word aan ‘n erkende buite sportsoort op Provinsiale of Nasionale vlak.

FINANSIES
Onderriggeld word jaarliks vasgestel deur die Bestuursliggaam en kan in ‘n enkel bedrag of kwartaalliks of maandeliks (in 10 paaiemente) betaal word. Tjeks moet uitgemaak word aan Hoër Tegniese Skool Eden.
Koshuislosiesgeld word jaarliks vasgestel deur die Bestuursliggaam. Losiesgeld is betaalbaar per kwartaal met toelating tot die betrokke koshuis. Tjeks moet uitgemaak word aan die betrokke koshuis.

ONDERRIGAPPARAAT
Ouers is verantwoordelik vir die aankoop van gespesialiseerde onderrigapparaat, soos wat dit van tyd tot tyd benodig word. Die volgende tekenapparaat wat elke leerder in die tegnologie benodig is die ouer se verantwoordelikheid:
1. EEN stelbare passer
2. EEN skaalliniaal – skale: 1:1/1:2/2:1/1:5/1:10/1:20
3. EEN 45° driehoek
4. EEN 30°/60° driehoek
5. Potlood: 0,3mm drukpotlood
6. A3 of A4 tekenbord: die tekenbord is ook belangrik vir tuiswerk.

Leerders aandadig moet betaal vir alle verlore of beskadigde skooleiendom of apparaat.

SKOOLDRAG
Die erkende skooldrag soos voorgeskryf deur die Bestuursliggaam sal geld. ‘n Netheidsbeleidstuk is verkrygbaar by die skool.

SKOOLURE
Maandae tot Vrydae: 07:25 tot 14:00
Sportafrigting:
Dinsdae en Donderdae: 15:10 tot 17:00
Kulturele aktiwiteite:
Maandae en Woensdae: 15:10 tot 17:00

KANTOORURE
Maandag tot Donderdae: 07:20 tot 14:00
Vrydae: 07:20 tot 13:45

KOSHUISE
Seuns: Kiepersol
Dogters: Wag-‘n-Bietjie

Vra vir inligtingstuk insake koshuisbeleid.

LEWERANSIERS
De Jagers: Hiberniastraat 14, Tel: 044 – 874 2224

PERSOONLIKE INLIGTING VAN LEERDER
Ouers moet alle tersaaklike inligting aan die skoolhoof voorsien.

VISIE
Om ‘n topgehalte skool te wees waar elke leerder sy volle potensiaal kan bereik.

MISSIE
Die gemeenskap te dien.
Die omvattende ontwikkeling van elke leerder.
Maksimum prestasie op sportvlak.
Ontwikkeling en bevordering van kultuur.
Top akademiese prestasie.

WAARDES
Respek vir ander, vriendelikheid, eerlikheid, opregtheid, deernis, verdraagsaamheid, verantwoordelikheid.

Prospectus - English

CULTURAL ACTIVITIES
1. Junior Town Council
2. SCA
3. School Choir
4. Debating Society
5. Drama Society
6. Land Service Club

Learners are encouraged to participate in cultural activities.

SPORTING ACTIVITIES

Summer
1. Athletics
2. Tennis
3. Cricket
4. Chess
5. Golf

Winter
1. Rugby
2. Tennis
3. Cross Country
4. Netball
5. Hockey
6. Chess
7. Golf
8. Squash

As long as a learner is medically fit, he or she must participate in ONE approved summer and ONE winter sport. Learners have to participate in an official school sport before a merit award in any sport on Provincial or National level will be considered.

FINANCES
Educational fees are determined by the Management Committee. It can be paid annually, quarterly or monthly (in 10 installments). Cheques should be made payable to Eden Technical High School.
Hostel fees are determined by the Management Committee. Hostel fees are paid quarterly on admittance to the hostel. Cheques should be made payable to the relevant hostel.

EDUCATIONAL EQUIPMENT
Parents are responsible for the acquisition of specialized equipment- as required. The following drawing equipment for the technology drawing course has to be purchased by the parents:
1. ONE pair adjustable compasses
2. ONE scale ruler – scales: 1:1/1:2/2:1/1:5/1:10/1:20
3. ONE 45° triangle
4. ONE 30°/60° triangle
5. Pencil: 0,3mm clutch pen (Pacer)
6. A3 or A4 drawing board (This drawing board is essential for homework)

Learners are liable for all lost or damaged school property or equipment.

SCHOOL UNIFORM
The approved school uniform is prescribed by the Management Committee. (Further information on request)

SCHOOL HOURS
Mondays to Fridays: 07:25 to 14:00
Sports Coaching:
Tuesdays and Thursdays: 15:10 to 17:00
Cultural Activities:
Mondays and Wednesdays: 15:10 to 17:00

OFFICE HOURS
Mondays to Thursdays: 07:20 to 15:45
Fridays: 07:20 to 14:00

HOSTELS
Boys: Kiepersol
Girls: Wag-‘n-Bietjie

Further information regarding hostel policy available at hostels.

STOCKISTS
De Jagers: Hibernia Street 14, Tel: 044 – 874 2224

PERSONAL INFORMATION REGARDING LEARNERS
Parents must please supply all relevant information to the headmaster.

VISION
To offer a school of excellence where every learner can develop to his full potential.

MISSION
Service to the community
The complete development of each learner
Maximum achievement in sport
Advancement of culture
Top academic achievement

VALUES
Mutual respect, friendliness, honesty, sincerity, compassion, tolerance, responsibility.