Gedragskodes

Gedragskodes

ALGEMENE SKOOLREëLS:
ELKE PERSOON VERBONDE AAN DIE SKOOL HET:
Die reg om te werk en te leer sonder enige steurnisse;
Die reg om hoflik en met respek behandel te word;
Die reg om in ‘n skoon, veilige en ordelike omgewing te werk. Plante, bome en tuine mag nie beskadig word nie. Die skoonheid van die Skepping moet bewaar word.
Die reg op ‘n billike verhoor by beweerde oortredings.
Om stiptelik en betyds te wees met betrekking tot verantwoordelikhede en opdragte is die reël en nie die uitsondering nie.
Geboue en toerusting moet met agting en respek bejeën word.
Verbode toegang tot gebiede soos gereël per vergaderings en met afkondigings moet eerbiedig word.
– Leerders mag nie ontydig in klasse en geboue vertoef nie.
– Leerders mag nie op stoepe of in geboue hardloop nie.
Vuiltaal is ontoelaatbaar. Etiese en morele waardes moet tuis en by die skool vir die kind voorgehou, voorgeleef en vasgelê word.
Elkeen se taal, kultuur en geloofsoortuiging moet eerbiedig word.
Politiek mag nie in die skool bedryf word nie.
Leerders moet te alle tye netjies op hul persoon en voorkoms wees. Die volgende is ontoelaatbaar:
– Uitspattige kleredrag (Slegs voorgeskrewe kleredrag is toelaatbaar)
– Juwele en grimering (behalwe die soos voorgeskryf)
‘n Gevoel van trots behoort by leerders, ouers en personeel gekweek te word.

SPESIFIEKE SKOOLREëLS:
TYE:
Skool begin: Maandag tot Vrydag – 07:30
Skool sluit: Maandag tot Vrydag – 14:00

KLEREBANK:
Dinsdae 1ste pouse – 09:42-10:02

AFKONDIGINGS:
Afkondigings word nie gedurende die eerste periode (Bybelonderrigperiode) gemaak nie.
Afkondigings moet kortstondig maar duidelik wees. Personeel moet die betrokke afkondiging(s) vroegtydig in die afkondigingsboek aanteken sodat afkondigings gesamentlik en nie een-een afgekondig word nie.
Tydens afkondigings oor die interkomstelsel moet daar stilte in die klas wees.
Indien ‘n afkondiging(s) in Afrikaans hanteer word, moet onderwysers in die Engelsmedium dit sodanig in die medium van Engels aan Engelssprekendes leerders oordra. (Die reëling geld ook andersom). (Indien van toepassing)

KLASWISSELING:
Die leerders moet tydens klaswisseling flink beweeg en nie groepe op die stoepe vorm nie.
Leerders hou links op die stoepe.
Hoewel leerders tydens klaswisseling mag gesels, word geen luidrugtigheid toegelaat nie.
Leerders moet verseker dat hulle nie laat by die volgende klas aankom nie.
Leerders plaas hulle tasse by die volgende klas alvorens hulle verdaag vir pouse.
Geen leerder(s) mag gedurende pouse (sonder die toestemming van sy/haar voog) in die klas wees nie.

AANTREE BY DIE SAAL:
Die leerders tree op Maandae en Dinsdae in klasverband in die vierkant (by skoolsaal) aan.
Die leerders staan in netjiese rye en die klasonderwyser vergesel sy/haar klas na die saal vir saalopening.

SAALOPENING:
Die saalopening is ‘n gewyde periode en daarom moet daar deurgaans stilte gehandhaaf word.
Die leerderleiers verseker dat stilte gehandhaaf word.
Leerders kry geleentheid om oor uitstappies of skoolaktiwiteite tydens saalopening terug te rapporteer.
Medaljes en sertifikate kan ook gedurende saalopening aan leerders oorhandig word.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE:
Tydens buitemuurse aktiwiteite geld die algemene- en spesifieke skoolreëls (waar van toepassing) vir alle leerders.

SPORTBYEENKOMSTE:
Tydens tuisbyeenkomste ruim die leerders die terrein op. Die sportkomitee is saam, met die betrokke sportorganiseerder(s) verantwoordelik vir die organisering rondom die opruiming.
Seuns en dogters wat aan sportbyeenkomste deelneem moet hulle daarop toelê om sporttoerusting met die nodige verantwoordelikheid te hanteer. Toerusting mag onder geen omstandighede beskadig word nie.
Leerders wat die skool op die sportveld verteenwoordig behoort (sover moontlik) altyd in die korrekte sportdag geklee te wees.
‘n Gesonde sportmangees behoort ten alle tye nagestreef te word. Geen wangedrag sal op of langs die sportveld geduld word nie.

KLEEDKAMERS:
Kleedkamers moet deurgaans netjies agtergelaat word.
Geen leerder mag toiletpapier afrol of teen die dak gooi nie.

SNOEPIE:
Geen leerder mag na afloop van ‘n pouse, steeds lekkernye by die snoepie koop nie.

MEDIASENTRUM:
Leerders mag boeke gedurende eerste- en tweede pouse uitneem.
Om algehele orde en dissipline in die mediasentrum tydens pouses te verseker, is daar daagliks ‘n onderwyser en ‘n mediasentrumprefek aan diens.
Leerders wat kan lees en oor die nodige verantwoordelikheidsin beskik om boeke met sorg te hanteer, mag boeke uitneem.
‘n Leerder(s) wat >n boek uitneem, moet self toesien dat die boek binne twee weke nadat dit uitgeneem is, terugbesorg of hernieu word.
Leerders kan die mediahelper nader vir hulp en leiding in die mediasentrum.

ALGEMENE VOORKOMS
HARE – DOGTERS:
Hare langer as die kraag moet vasgebind word.
Geen uitspattige haarstyle, gekleurde of gegolfde hare word toegelaat nie.
Rekkies of ander knippies moet swart of rooi wees. (Soos van toepassing)
Haarversierings wat nie by die skooldrag pas nie, mag nie gedra word nie.
Hare moet altyd skoon en netjies wees.
Kuiwe mag nie oor die wenkbroue hang nie.
Kopluise is ‘n hoogs aansteeklike siekte en ‘n dogter wat daarmee besmet is, moet tuis bly tot die probleem opgelos is.

HARE – SEUNS:
Hare moet kort, skoon en netjies wees.
Geen uitspattige haarstyle en gekleurde hare word toegelaat nie.
Kuiwe mag nie oor die wenkbroue hang nie.
Kopluise is ‘n hoogs aansteeklike siekte en ‘n seun wat daarmee besmet is, moet tuis bly tot die probleem opgelos is.

JUWELE:
Leerders dra geen hangertjies, armbande of ringe nie (behalwe in die geval van mediese redes).
Slegs klein goue of silwer knoppies of gladde ringetjies word as oorkrabbeltjies toegelaat (grootte ongeveer 1,7 cm in deursnee met >n maksimum dikte van 1,5 mm) – Dogters
Oorkrabbeltjies mag slegs in oorbelle gedra word, nie in oorskulpe nie. – Dogters
Geen kraletjies of steentjies word in oorbelle beplaas nie.
Ongeoorloofde juwele word vir die dag geskut waarna die betrokke leerder dit by die betrokke personeellid mag afhaal.

NAELS EN GRIMERING:
Naels moet kort en netjies gehou word en mag nie oor die vingerpunte steek nie.
Dogters mag slegs kleurlose naellak gebruik.
Geen grimering word toegelaat nie.

TASSE:
Leerders dra geensins tasse op hul rue nie. Geen tas wat handboeke of skrifte beskadig, mag gedra word nie.
Tasse word soggens voor die klas waar leerders met hul eerste les sal wees, gelaat.
Geen leerder mag in ‘n ander leerder(s) se tas(se) krap nie.
Tasse word gedurende die les onder die leerder se stoel geplaas en versper nie die Apaadjies@ tussen skoolbanke nie.
Leerders moet toesien dat hulle hul tasse voor pouse by die betrokke klas sal sit, waar hulle na afloop van pouse ‘n les sal ontvang.

KLEEDKAMERS:
Elke leerder het ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van die netheid van die kleedkamers.
Leerders moet ook probleme, defekte en ongerymdhede wat in die kleedkamers voorkom, rapporteer aan hul klasonderwysers.

TERREIN:
Hou die terrein altyd netjies.
Geen blomme mag gepluk, of bome, struike en ander plante beskadig word nie.
Geen leerder mag die terrein gedurende skoolure sonder die nodige toestemming van die hoof verlaat nie.
Geen leerder mag op die speelterrein vertoef, na afloop van ‘n pouse nie.

SIEK LEERDERS:
Dit bly die taak van die ouer(s) om die skool in kennis te stel, indien ‘n leerder siek is.
Na afwesigheid weens siekte moet ‘n afwesigheidsbrief (onderteken deur die ouer) aan die betrokke voogonderwyser gestuur word, en moet dit in die dagboek/huiswerkboek aangeteken word.
Indien ‘n leerder gedurende die eksamen of toetsreeks siek is, word die betrokke vraestel nie vroeër of later afgelê nie. Die leerder word slegs afwesig gemerk en ‘n Aa@ op die rapport gemerk.
Indien ‘n leerder by die skool siek word, skakel ‘n administratiewe dame die betrokke ouer(s) om hom/haar by die skool af te haal. Die persoon wat die leerder by die skool afhaal, moet die leerder (in die uittekenregister) uitteken.
‘n Leerder wat die skool tydens skool-ure verlaat, word (deur die persoon wat verantwoordelikheid vir hom/haar aanvaar) by die administratiewe kantoor met die nodige toestemming afgehaal.

VERTREKKENDE LEERDERS:
Leerders wat die skool verlaat om hulself in ‘n ander skool te vestig, moet ‘n brief van sy/haar ouer(s) bring wat bevestig dat hy/sy die skool verlaat.
Die leerder ontvang ‘n vorm waarop elke onderwyser moet teken vir die ontvangs van handboeke en diktate.
Wanneer bogenoemde vorm volledig voltooi is, word ‘n oorplasingskaart aan die betrokke leerder gegee.

SKOOLDRAG: ONS TROTS!
MEISIES
Skoolromp: Voorgeskrewe grys rompie / grys langbroek met oortrui
Lengte: ± 8cm bo die knie
Grys langbroek – slegs winter
Hemp: Somer: wit oopnek, kortmou hemp met skoolwapen
Winter: wit langmou- of kortmouhemp met skooldas
Sokkies: Lang grys seunskouse
Skoolskoene: swartgespe-tipe met bandjie of swart toeryg skoene
Skoolbaadjie: Somer: leerders mag baadje dra as hulle dit verkies maar met das
Winter: Die dra van die baadjie met die das is verpligtend vir Graad 11, 12
Graad 8 – 10: Dra van skoolbaadjie opsioneel. Swart reënjekker word aanbeveel.
Leerders wat volkleure verwerf het: Swart baadjie is verpligtend.
Geen gekleurde windjekkers (behalwe die voorgeskrewe swart windjekker) word toegelaat nie.
Trui: Swart met skoolwapen.
Serp: Slegs swart serpe.

SEUNS
Broek: grys, langbroek met pype van normale wydte
Lyfband: swart, grys of donkerbruin
Hemp: Somer: wit kortmou hemp met skoolwapen
Winter: wit langmou- of kortmouhemp met skooldas
Skoolkouse: grys sokkies by langbroek
Skoolskoene: gewone swart skoolskoene sonder groot gespes of gekleurde insetsels – geen stewels of dik sole
Skoolbaadjie: Somer: Leerders besluit self of hulle baadjie wil dra, maar met skooldas
Winter: Die dra van die skoolbaadjie is verpligtend met skooldas vir graad 11 en 12 en opsioneel vir graad 8 – 10.
Swart reënjekker word vir graad 8 – 10 aanbeveel.
Leerders wat volkleure verwerf het: swart baadjie is verpligtend. Geen gekleurde windjekkers word toegelaat nie.
Trui: Swart met skoolwapen
Serp: Slegs swart serpe

ALGEMEEN
1. Skooltrui: kan na goeddunke gedra word
2. Windjekker: Swart windjekker met rooi boompie.
3. Die skoolhoof kan die dra van die skoolbaadjie vir ‘n spesifieke geleentheid verpligtend maak.
4. Skoolsweetpak vir sportgeleenthede met swart broek.
5. Indien daar herstelwerk aan spesifieke kledingstuk gedoen moet word, stel ons skriftelik in kennis waarom daar van die normale afgewyk word.

Algemene reëlings vir dogters:
Dra van seëlringe beperk tot slegs een seëlring per leerder.
Die dra van hangertjies en/of armbande is beperk tot leerders wat dit dra in gevalle waar allergieë vookom.
Haarstyle word slegs binne kulturele groepering (met begrip vir ‘n bepaalde kultuur) toegelaat: Vergelyk so byvoorbeeld die AAfro@-haarstyl vir swart dogters, ens.

Algemeen:
Seuns en dogters wat provinsiale kleure verwerf het, mag sodanige drag skooltoe aantrek met dien verstande dat die klere netjies vertoon.
Seuns en dogters wat sportdrag by die skool huur, bly verantwoordelik vir sodanige sportdrag. (Enige sportdrag wat tydens verhuring verniel, moet deur die betrokke persone vervang word).
Indien ‘n leerder(s) na ‘n ander skool vertrek, moet die gehuurde sportdrag ingehandig word alvorens die leerder(s) se oorplasingskaart(e) uitgereik word.

TAALBELEID SOOS BEPAAL DEUR DIE BEHEERLIGGAAM
DIE BESKERMING VAN DIE INDIVIDUELE REG VAN DIE LEERDER
Die nuwe taalbeleid bepaal dat:
– ouers die taalregte van minderjariges uitoefen;
– as die skool ‘n spesifieke taal (wat deur die leerder verkies word) aanbied, sodanige leerder ingeneem word indien daar genoegsame ruimte is;
– indien die skool vol is en geen skool in die onmiddellike omgewing sodanige leerder kan akkommodeer nie, die onderwysdepartement genader moet word.

SAALOPENING:
Minstens twee saalopeninge per kwartaal word in Engels aangebied. Die res van die kwartaal se saalopeninge sal in Afrikaans geopen word. Belangrike afkondigings mag in Engels (of Afrikaans) herhaal word. Voogonderwysers moet na afloop van die saalopeninge verseker dat leerlinge die belangrikste medelings, soos in die saal hanteer, verstaan. (Indien van toepassing)

ANDER REëLINGS:

Omsendskrywe:
Briewe word vertaal en in die taal van voorkeur (Afrikaans of Engels) aan ouers gestuur word.

Funksies en ander geleenthede:
By geleenthede soos oueraande, inligtingsaande en ander skoolfunksies word ouers in beide tale aangespreek. Tydens inligtingsaande vir een taalgroep, word die ouers in hul taal van voorkeur (Afrikaans of Engels) geakkommodeer.

Afkondigings:
Afkondigings oor die interkomstelsel word deurgaans in Afrikaans hanteer. Onderwyspersoneel in die Engelsmedium verduidelik die afkondiging(s) in Engels. (Indien van toepassing)

Redenaarskompetisies:
‘n Redenaarsaand word gereël waar Engelssprekende- en Afrikaans- sprekende leerders geleentheid gebied word om in hul moedertaal of tweede taal deel te neem.

Prefekte:
Daar word geensins voorsiening gemaak dat ‘n leerderleier aangewys word as gevolg van die feit dat hy/sy aan ‘n sekere taalgroepering behoort nie.

Speelterrein:
Geen afsonderlike speelterrein word vir ‘n betrokke taalgroep beskikbaar gestel nie. Daar word egter speelterreine vir sekere ouderdomsgroepe afgesonder.

SAMEVATTING
Een van die moeilikste kwessies waarmee opvoeders te make het, is hoe om onaanvaarbare leerdergedrag te hanteer. Alhoewel die reg nog altyd skoolhoofde en onderwysers se gesag om kinders te dissiplineer en om oortreders te straf erken het, moet opvoeders sorg dat daar ‘n balans tussen die skep van ‘n veilige omgewing en die reg van leerlinge om nie blootgestel te word aan onregverdige dissipline nie.
Goeie dissipline hang af van goeie bestuur, in die skool as geheel, asook in die klaskamer in die besonder. As primêre opvoeders het die ouers ook die verantwoordelikheid om hul kind(ers) na behoorlike volwassenheid te begelei. As vennoot in die onderwys bly die ouer ‘n rolspeler wat ten alle tye betrokke moet wees by die positiewe vorming van sy kind(ers) en behoort hulle deurgaans met die skool as opvoedkundige instelling saam te werk.